Privacyverklaring


Annedee

Dit document bevat de privacyverklaring van Annedee

Druivenstraat 15, 3110 Rotselaar

e-mail: anne@annedee.be

Ondernemingsnummer: BE 0560 991 580


Verwerken van de informatie

Annedee gebruikt de gegevens, die je vrijwillig hebt gegeven, alleen voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden.

Annedee ontvangt deze gegevens via het contactformulier op de website annedee.be, via mail op bv. anne@annedee.be, tijdens een intakegesprek, tijdens een sessie, via een telefoongesprek, via overleg met derden (leerkrachten, zorgcoördinatoren, collega hulpverleners…). Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Annedee bewaart naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer elektronisch. De inhoud van de begeleidingen wordt bijgehouden op papier.

Annedee gebruikt je mailadres en/of telefoonnummer om met jou te communiceren. Alle andere informatie wordt gebruikt voor de begeleidingen. 


Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens

Als wettelijke grondslagen voor de verwerking van je gegevens gelden: (1) je nadrukkelijke toestemming o.a. via je handtekening op een specifiek formulier tijdens een sessie of via het contactformulier op de website van Annedee (annedee.be) en/of (2) de noodzaak van deze gegevensverwerking om de dienstverlening te kunnen voorbereiden of uitvoeren 


Vertrouwelijkheid van je gegevens, delen van je gegevens

Je gegevens worden nooit gedeeld met derden tenzij je daar expliciet toestemming voor geeft.


Bescherming van je gegevens

Je gegevens op papier worden bewaard in een beveiligde kast. Je elektronische gegevens worden opgeslagen op wachtwoord beschermde media. Om te vermijden dat gegevens verloren gaan worden je elektronische gegevens geback-upt.


Bewaring / bijhouden van de gegevens

Annedee zal je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met de behoefte om je vragen te beantwoorden, diensten aan te bieden en wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat Annedee je persoonsgegevens na de laatste interactie gedurende een redelijke periode kan bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zal Annedee deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.


Toesturen van informatie

Annedee zal je alleen maar informatie toesturen indien je daartoe toestemming gegeven heeft.


Recht op uitschrijven

Je kan Annedee te allen tijde verzoeken om geen informatie meer betreffende o.a. evenementen, activiteiten toe te sturen. Dit kan via het contactformulier op de website of via mail op anne@annedee.be.


Toestemming voor gebruik

De verkregen persoonsgegevens gebruikt Annedee enkel met het oog op het doel waarvoor je toestemming heeft gegeven. 


Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de GDPR  heb je eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen.


Recht op vernietiging van gegevens (“recht om vergeten te worden”)

Je kan steeds je persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden. Hiervoor kan je ons contacteren via het contactformulier of via mail op anne@annedee.be.


Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.


Kinderen / jongeren

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar bent moet je schriftelijke toestemming van je ouders hebben.


Veiligheid en vertrouwelijkheid

Annedee heeft veiligheidsmaatregelen genomen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.


Aansprakelijkheid

In geen geval kan Annedee aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Annedee houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties bevat naar andere sites (o.a. de website van de LOVE Method), die Annedee niet controleert. Aldus is Annedee niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.


Herziening van deze privacy policy

Deze privacy policy wordt regelmatig nagekeken en aangepast. De laatste aanpassing dateert van 1 juli 2018.